Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Wykaz procedur obsługi praw osób których dane dotyczą

Wykaz procedur obsługi praw osób których dane dotyczą

 

1.

Niniejszy załącznik określa sposób realizacji praw osób fizycznych, których dane Administrator przetwarza.

§ 1 Prawo do cofnięcia zgody

 

1.

Osoba której dane dotyczą i przetwarzane są na podstawie zgody ma prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Osoba której prawa dotyczą wykonuje przysługujące jej uprawnienie za pośrednictwem stosownego formularza udostępnionego przez Administratora lub informuje na adres poczty elektronicznej Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla osoby której dane dotyczą żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą. Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 

2.

O spełnieniu żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, wskazując sposób realizacji żądania. Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądanie. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.

 

3.

W sytuacji gdy Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Podstawa prawna: art. 12 ust. 3 i 4 RODO.

§ 2 Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

 

1.

Osoba której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jej danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jej dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Administratora, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu/Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu/Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

 

2.

Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie dla Administratora oznaczać sprzeciw osoby której prawa dotyczą na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.

 

3.

Jeżeli sprzeciw osoby której dane dotyczą okaże się zasadny (Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje osobie, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, a także gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej (opiera się na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO) i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe osoby której dotyczą zostaną usunięte, wobec wykorzystania których osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO.

 

4.

W sytuacji gdy Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Podstawa prawna art. 12 ust. 3 i 4 RODO.

§ 3 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 

1.

Osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Podstawa prawna: art. 17 RODO.

 

2.

Osoba której dane dotyczą ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 

a)

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 

b)

wycofała określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jej zgodę;

 

c)

wniosła sprzeciw wobec wykorzystywania jej danych w celach marketingowych;

 

d)

dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 

e)

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;

 

f)

dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

3.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży/ świadczenia usług. Osoba której dane dotyczą może skierować prośbę np. na adres poczty elektronicznej Administratora.

§ 4 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 

1.

Osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Podstawa prawna: art. 18 RODO.

 

2.

Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 

a)

gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

 

b)

gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osoba której dane dotyczą zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

 

c)

gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne osobie której dane dotyczą w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 

d)

gdy osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności osoby której dane dotyczą przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe osoby której dane dotyczą.

 

3.

Osoba której dane dotyczą może skierować prośbę np. na adres poczty elektronicznej Administratora.

§ 5 Prawo dostępu do danych

 

1.

Osoba której dane dotyczą ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe (Podstawa prawna: art. 15 RODO), a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:

 

a)

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 

b)

uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących jej na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 

c)

uzyskać kopię swoich danych osobowych.

§ 6 Prawo do sprostowania danych

 

1.

Osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania osoba której dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę np. na adres poczty elektronicznej Administratora. Podstawa prawna: art. 16 RODO.

§ 7 Prawo do przenoszenia danych

 

1.

Osoba której dane dotyczą ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyła Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Osoba której dane dotyczą ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Podstawa prawna: art. 20 RODO.

 

   

 

2.

W takim przypadku Administrator przesyła dane osobowe w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Copyright Rzetelna Grupa Sp. z o.o. ® 2007-2018

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl